นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : +662 129 5999

หมายเลขโทรสาร : +662 129 5998

หรือที่ info-kwi@kwiasia.com
หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท : www.kwiasia.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

+662 129 5913