นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 129-5999

หมายเลขโทรสาร : (662) 129-5998

หรือที่ info-kwi@kwiasia.com
หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท : www.kwiasia.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

(662) 129-5913