คณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  • ทำหน้าที่บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายและ งบประมาณของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
  • การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง
  • ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทในเรื่อง ต่างๆ ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
  • อนุมัติเครดิตและตัดหนี้สูญตามขอบอำนาจที่มี
  • จัดจ้างที่ปรึกษาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

นายคิง ไว ชาน ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน กรรมการบริหาร

นายฮาง ลี ชาน กรรมการบริหาร

นายหยู่เผิง หวง กรรมการบริหาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

(662) 129-5913